Material Classification

- Nov 02, 2018-

Nylon zipper, resin zipper, metal zipper.

1. Nylon zipper: invisible zipper, double bone zipper, braided zipper, reverse zipper, waterproof zipper, etc.

2. Resin zipper: gold (silver) tooth zipper, transparent zipper, translucent zipper, animal light zipper, bud zipper, diamond zipper.

3. Metal zipper: aluminum zipper, copper zipper (brass, white copper, bronze, red copper, etc.), black zipper.